VUC-sektoren er en væsentlig del af FGU’s succes

Verner Rylander-Hansen

Af Verner Rylander-Hansen, formand for Danske HF & VUC

Til august 2019 skal den nye forbedrende grunduddannelse FGU slå dørene op for de mange unge og unge voksne, der har brug for særligt støtte til at blive gjort klar til en ungdomsuddannelse – primært en erhvervsuddannelse.

Lige nu står den kommende uddannelse derfor over for en vigtig proces med at opbygge de nye institutioner og udvikle indholdet af uddannelsen. En stor del af de undervisere, der til den tid skal stå for den almene del af FGU, skal findes på landets VUC’er. Og derfor har Danske HF & VUC også lovet ministeriet og forligspartierne, at vi som sektor er klar til at løfte vores del af opgaven.

Det har vi ved flere lejligheder fortalt ministeren og partierne bag aftalen om FGU. Og derfor er jeg også meget glad for, at ministeren i den seneste udgave af sektorens eksterne nyhedsbrev kvitterede ved at sige:

”VUC spiller en central rolle i forhold til -medarbejderne og udviklingen af det faglige indhold i den nye uddannelse. VUC-lærerne kommer med stærke kompetencer inden for det almene område og desuden med meget væsentlige specialkompetencer, som det er afgørende at få bragt i spil i den nye uddannelse. Eksempelvis ordblindekompetencer, FVU-læse- og -matematikkompetencer og dansk som andetsprogskompetencer. Derfor er det rigtig positivt med de konstruktive meldinger, der nu kommer fra VUC-sektoren. VUC-lærerne vil skulle bringe deres kompetencer i spil på en ny måde og i et tæt fagligt samarbejde med værkstedsunderviserne. Det er et spændende pionérarbejde, der venter, og med de afsatte 130 mio. kr. til et kompetenceløft af bl.a. lærerne, mener jeg, vi har et godt afsæt for det. Det følger i øvrigt af aftalen, at VUC kommer til at bidrage både med økonomi og bygninger til de nye institutioner.”

Både indhold og struktur

VUC-sektoren er meget optaget af, at de unge i målgruppen for FGU får de bedste tænkelige tilbud, og at de dygtige undervisere og ledere, som skal flyttes fra VUC’erne får optimale forhold, så opgaven kan løftes. Derfor vil vi også gå stærkt ind i arbejdet med at udvikle den nye uddannelse. Både hvad angår de strukturelle udfordringer, og især hvad angår det pædagogiske indhold af FGU’en, hvor vi har rigtig mange erfaringer, som vi vil bringe i spil. Helt konkret bliver der et stort stykke arbejde i forhold til at formulere lære-planer. Her har vi naturligvis budt ind.

Dynamikken – og succesen med den nye reform – er vi sikre på bliver afhængig af et tæt samspil mellem de faglige miljøer i hele udviklingen af den nye FGU-reform.

Dynamikken – og succesen med den nye reform – er vi sikre på bliver afhængig af et tæt samspil mellem de faglige miljøer i hele udviklingen af den nye FGU-reform. Vi har derfor peget på, at de nye uddannelsesmiljøer for unge voksne under 25 uden en ungdomsuddannelse skal bygges ud fra et tæt samarbejde mellem produktionsskoler, VUC’er og kommuner. Det er vi overbeviste om er en helt grundlæggende faktor for nyudviklede uddannelsesmiljøer i FGU institutionerne.

Danske VUC’er har den helt vitale erfaring med den voksenpædagogiske tilgang og med at sikre det rette fokus på de mange tosprogede i målgruppen. Mange års arbejde med dansk som andetsprog er et godt eksempel på dette. Der skulle meget nødig ryge ”guld ud med badevandet” under en stor strukturel reform.

Et andet eksempel er de målrettede EUD-forberedende forløb. Alene i 2015 gjorde sektoren 11.600 unge klar til en erhvervsuddannelse via almen voksenuddannelse (AVU). De erfaringer skal vi bringe i spil i det vigtige arbejde, der nu skal gøres med at udvikle indholdet af FGU.

Der skal udvikles en helt ny faglighed, der skal bygge på det almene spor – som VUC i dag står for – kombineret med en praksisnær værkstedsundervisning. Visionen må være at udvikle en helt ny fælles pædagogisk, faglig og kulturel platform for FGU.

Spændende udfordringer

Der bliver naturligvis også en dag efter oprettelsen af FGU, hvor VUC-sektoren fortsat skal løfte den store samfundsmæssige uddannelsesopgave, vi har løst i mange år. Vi kommer til at skulle sige farvel til en stor gruppe dedikerede og dygtige medarbejdere. Og vi kommer til at ’mangle’ en gruppe kursister. Men det ændrer ikke på, at vi også i fremtiden skal have visioner og mål for vores indsats.

Danske HF & VUC er derfor i færd med at tænke stort om blandt andet nytænkning af vores VEU-indsats, vores visioner for AVU og rolle i forhold til FVU. Der ligger spændende og udfordrende år foran os som sektor!