Unipakker på Frederiksberg hf-kursus

Proces, status og videre perspektiver

Finn Bønsdorff

Af Finn Bønsdorff, rektor på Frederiksberg HF-kursus

Hf-reformen indebærer, at det første semester er et afklaringssemester, hvor der ikke må indgå andre valgfag end praktisk musisk faggruppe, inkl. idræt C. Det forskudte valg af en eventuel uni-pakke medfører derfor en ikke ubetydelig vejledningsindsats. De unge har svært ved at navigere i fag på niveauerne BBC + et løft til A+ et ekstra fag på B-niveau. Hvilke valgfag udbyder skolen, hvordan kan de kombineres i fagpakker, og hvilke mulige løft tilbydes i forhold til unipakkerne?

Vejledningen påbegyndtes primo september. Der skulle ikke tages stilling til, om den enkelte elev skulle vælge en professions- eller unipakke, men derimod om der var et ønske om at påbegynde undervisning i tysk/fransk, fortsætter C, Spansk begynder B, Spansk begynder A og fysik på C-niveau. Frederiksberg hf-kursus har af skemamæssige årsager valgt at starte ovennævnte fag op med start i 2. semester. Det er dog ikke uproblematisk. Der er skemakonflikt, fordi der kun kan vælges et og kun et af ovenstående fag.

Hf-elever er som bekendt en meget dynamisk størrelse, som ikke sjældent ændrer fremtidsplaner og dermed fag og fagpakker, men man kan så spørge: Hvordan gik det så? Eleverne skulle aflevere deres ønsker i perioden 1. oktober til 1. november.

Resultatet af manøvren blev, at der oprettedes et fransk fortsætter C, et tysk fortsætter C, et meget stort Spansk begynder A, et lidt mindre Spansk begynder B, samt , og noget overraskende, et gigantisk fysik C-niveau med næsten 40 tilmeldte elever.

Resultatet af den første valgproces blev, at eleverne fordelte sig på hold og niveauer som stort set svarede til den skole, vi havde før reformen. Så langt så godt. Men hvordan kom billedet til at se ud med fagpakkeme i 3. og 4. semester, og hvilke unipakker udbyder Frederiksberg hf-kursus i 2018/19?

Udbudte fag på A-niveau

Figuren viser de udbudte fag på A-niveau, og hvilke løft der skal foretages for at nå niveauerne. Bemærk, at Matematik på A forudsætter 2 løft. Dels fra C til B, og fra B til A. Man kan så spørge, hvorfor vi ikke har samlet disse elever på et fælles hold med løft fra C til A. Som de fleste i sektoren ved, så er matematik på B-niveau et adgangsgivende krav til rigtigt mange uddannelser, og på den baggrund er Mat B skolens meste søgte valgfag.

Den struktur, vi har valgt indebærer, at samtlige elever på Mat A går på deres ”eget mat B-hold” uafhængigt af om de har valgt A eller B. A-holdet sammensættes således af elever fra samtlige mat B-hold. Det kan virke unødigt kompliceret, men årsagen hertil er, at hvis/når en elev falder fra A-niveauet på grund af den store arbejdsbelastning, så vil vedkommende kunne fortsætte på sit B-niveau.

Som en af vejlederne engang har formuleret det ”der er behov for en undermund, som eleverne kan falde ned i”.

Hvordan er det så gået?

Der er elever i alle unipakkeme, og især den hvor der løftes til historie på A-niveau er populær. Samlet set har næsten 40 pct. af eleverne valgt sig ind på en unipakke.

Virkelighedens erhvervsarbejde, fritidslivet, og måske bømeafhentning kommer også til at spille ind.

Og det synes vi faktisk er ganske pænt. Hvordan vil det så udvikle sig? Ja, det bliver næppe således, at der kommer flere elever til. Retningen er den modsatte vej, fra det hårde/arbejdskrævende til det bløde/mere professionsrettede hf-forløb. Mange har ambitionen om en udvidet fagpakke, men virkelighedens erhvervsarbejde, fritidslivet, og måske bømeafhentning kommer også til at spille ind. Så mon ikke vi ender på, at 20-25 pct. vil gennemføre deres valgte unipakke. Og det er egentlig ok.

Nu er det jo den første reformårgang, der er i færd med at afklare valg og fremtidsmuligheder, og der er næppe tvivl om, at der vil ske justeringer for de kommende hf-ere, men et aspekt tror jeg nok vi vil arbejde videre med, og det er reflektionsdagen i 2. semester. Alle elever skulle ½ dag undersøge og sammensætte fagpakker i relation til deres ønske om videreuddannelse. Denne dag skulle afsluttes med et skriftligt produkt. Der var en meget høj afleveringsprocent. Rettidigt!

Eleverne har været glade for at få lejlighed til at beskrive deres ønsker og fremtidsdrømme.

Eksempler på universitetspakker

Samfundsvidenskabelig fagpakke

 • Historie – Niveau A
 • Matematik – Niveau B
 • Samfundsfag – Niveau B
 • Billedkunst – Niveau B
 • Filosofi – Niveau C
 • Psykologi – Niveau C

Denne fagpakke er adgangsgivende til de samfundsvidenskabelige studier på universiteteme

En sproglig humanistisk fagpakke

 • Spansk begynder – Niveau A
 • Design – Niveau B
 • Samfundsfag – Niveau B
 • + yderligere 1 fag (fx drama eller psykologi)  C

Fagpakken er adgangsgivende til de humanistiske studier ved universiteterne.

eller

 • Historie – Niveau A
 • Fransk/tysk fortsætte – Niveau B
 • Samfundsfag – Niveau B
 • Design – Niveau B
 • Filosofi – Niveau C

Fagpakken forudsætter, at du starter med fransk på c-niveau i 2. semester.

Denne fagpakke kvalificerer ligeledes til humanistiske studier.

Natur- og lægevidensk. fagpakke

 • Matematik – Niveau A
 • Fysik – Niveau B
 • Kemi – Niveau B

Fagpakken forudsætter, at du starter med fysik på C-niveau i 2. semester.

Reformønsker?

Især en problemstilling kalder på en politisk drøftelse, og det er spørgsmålet om i hvilken sammenhæng, der kan vælges engelsk på A-niveau.

Samfundsmæssigt set er der et ønske om mere og skarpere fremmedsprog, men engelsk på A-niveau må ikke indgå i en professions-hf. Det synes jeg er ærgerligt. I praksis betyder det, at de elever som har valgt en unipakke med løft til engelsk A ikke kan blive på A-holdet hvis de ønsker at stige ind i en knap så timetalskrævende standard-hf. Denne problematik bør der efter min opfattelse ses nærmere på politisk.