Jeg er ok – Du er ok

Jannie Nielsen

Jannie Nielsen, pædagogisk konsulent, VUC Storstrøm

VUC Storstrøm har i 2016 og 2017 iværksat et omfattende skoleprojekt, der kommer til at sætte spor i hele organisationen – ikke mindst i vores klasserum.
Med udgangspunkt i et ministerielt udviklingsforsøg omkring klasserumsledelse og læringsfællesskaber har VUC Storstrøm valgt at gennemføre et gennemgribende skoleprojekt omkring professionelle relationer.

Udgangspunktet

Det kan til tider være vanskeligt at etablere en professionel relation, og dette kan udfordre lærerne. De studerende kan ligeledes have det svært dels i forhold til deres lærere, men også deres kommunikation indbyrdes udfordres dagligt, og den bliver til tider alt for personligt og giver anledning til konflikter såvel i som uden for klasserummet.

Læringsmiljøer skal skabes – motivation skal findes, og ifølge Knud Illeris støtter man den enkelte studerende bedst ved at støtte det fælles læringsmiljø. Den omsiggribende individualisering truer i disse år fællesskaberne i uddan-nelsessystemet, hvilket især rammer de svageste studerende.

Vi har fokus på klasserummet som et læringsfællesskab med en læringskultur, der involverer de studerendes hverdag og sætter fokus på, hvordan de samarbejder og kommunikerer med såvel hinanden som med lærerne for derigennem at mindske konflikter og sproglige krænkelser i klasserummet.

Vi oplevede på VUC Storstrøm, vi manglede et fælles fagsprog for at kunne arbejde professionelt med relationsdannelse på alle niveauer.

Vi valgte derfor at tage udgangspunkt i avu-faget Samarbejde og kommunikation og brugte faget som metode til at arbejde med en fælles forståelse og et fælles sprog.

Metoden giver såvel lærere som studerende et kommunikations- og relationsværktøj, altså en metode og dermed et fagsprog, de kan arbejde ud fra for at arbejde med den professionelle relation. Et fælles fagsprog styrker opbygningen af et trygt klasserum, hvor fællesskaber etableres på baggrund af fælles viden, forståelse og sprog og dermed fremmer en god tone og et godt miljø, der kan mindske konflikterne i klasserummet og herigennem øge motivationen og fastholdelsen.

Faget Samarbejde og kommunikation, anvendt som metode, indeholder bl.a. følgende værktøjer:

 • Assertion – Jeg er OK/du er OK
 • Transaktionsanalyse – Voksen/Voksen – kommunikation
 • Signaler – verbale/non-verbale/ekstra-verbale
 • Konflikter – afværgning/identificering/håndtering

Hvad gjorde vi?

I løbet af foråret 2017 deltog alle avu- og hf-lærere, øvrige medarbejdergrupper samt ledelsen på VUC Storstrøm i et 3 timers kursus i Samarbejde og kommunikations’ metode med overskriften: ”Professionelle relationer, klasseledelse & læringsfællesskaber”, tilrettelagt af en intern ekspert. Dette kursus blev fulgt op af en række intensive efteruddannelseskurser, hvor 4 lærer fra hver af vores 4 afdelinger, 16 i alt, deltog i et supplerings- og træningskursus, så de nu kan agere ”Fyrtårne” i introduktionen af professionelle relationer for studerende på alle hold fra kursusstart august 2017.

To af fyrtårnene har flg. kommentarer til skoleprojektet:

Ebbe Westh Hugger underviser på afdelingen i Faxe og glæder sig til at komme ud og give sin viden videre til de studerende:

…”Fyrtårnsuddannelsen har givet mig en god forståelse for det fælles sprog i klassen. Jeg har fået en erkendelse af, hvor meget det betyder, hvordan du kommunikerer. Man reagerer på den måde, man bliver talt til.
Jeg har prøvet at stå i konfliktsituationer i klasseværelset og kommet til kort. Med fyrtårnsuddannelsen har jeg fået et sprog og nogle konkrete værktøjer, så jeg bedre kan styre det, uden det går i hårdknude.
Man skal jo kunne sige alt det, der skal siges, bare på den professionelle måde og uden at overskride grænser. Det kan man, hvis man holder en professionel, neutral og voksen tone.
Når både lærer og kursist bliver bevidste om mekanismerne i kommunikationen, sniger det sig ind og påvirker adfærden, uden man tænker over det. Det er jo en rigtig smart måde at gøre det på”…

Kirsten Hansen underviser til daglig på afdelingen i Næstved udtaler om Fyrtårnsuddannelsen:

… ”Jeg er overrasket over, hvor meget vi nåede på de tre dage. Det var meget lærerigt og inspirerende. Jeg var bekendt med teorierne i forvejen, men jeg føler virkelig, jeg har taget et spring frem og fået en dybere viden.
På de tre kursusdage fik jeg mulighed for at tage teorien til mig og blive hurtigere til at opdage, hvad der foregår i kommunikationen – og til at gribe situationen.
Det jeg brænder for er at se kursisterne rykke sig, så de får bedre mulighed for at tage aktivt del i eget liv – at det kan gå op for kursisterne, at de selv kan påvirke en situation i en positiv retning. Jeg håber, at det kan være en øjenåbner og give dem selvtillid.
Men arbejdet med professionelle relationer er et livsprojekt: Vi positionerer os i en relation, og det kan være svært at styre – pludselig er man den kritiske forældre. Kurset gav mig bedre mulighed for at være opmærksom og bevæge mig til den ligeværdige position.
Med kurser for både lærere og kursister skal vi prøve at holde fokus på den ligeværdige kommunikation. Jeg starter i morgen med at afprøve kurset for et hold og er spændt på, hvordan det bliver modtaget”…

Lærer Kristian Bennebæk, der til daglig underviser på afdelingen i Næstved oplever følgende i klasserummet, efter de studerende og lærerne har gennemgået kurset:

…”Kurset har givet klassefællesskabet et løft, det afføder respekt blandt de studerende, og bidrager til at skabe ro i klassen, en fælles forståelse og et fælles sprog har reduceret konflikterne og givet kursisterne en bedre forståelse for, hvordan vi kan være sammen i klasseværelset. Og det, at vi lærere har gennemgået sammen kursus, giver os et større fokus på, hvordan vi henvender os til den enkelte studerende. Det handler meget om at vise dem anerkendelse og respektere, at de hver især har meget at byde ind med.
”Vi har fået konkrete redskaber til at kunne håndtere, hvis der er optræk til konflikter i klassen. De studerende kan dog sagtens selv finde ud af at tage konflikterne op og arbejde med dem, og den løsning er bedre for alle, frem for at ”den sure lærer” tilkaldes. Men som underviser har man opgaven med at skabe den gode start på timen. Og der er også en signalværdi i, at lærerne også uddannes i det her”…

24-årige Camilla Jensen fra 1. hf har følgende kommentar til skoleprojektet:

…”Det har bestemt gjort noget ved vores miljø i klassen. Det er rart at komme ind i klassen om morgenen. Vi vil gerne være der. Vi er gode til at mærke, hvis der er en, der opfører sig lidt anderledes, hvis der er sket en ændring. Det jeg har tænkt i forhold til ”jeg er OK, du er OK” er, at vi er i samme øjenhøjde uanset alder, og alle de ting, der kan spille ind”…

Foreløbige effekter af indsatsen

 • Tydelig bevidsthed om hvordan vi taler og kommunikerer med hinanden. De lærte begreber bliver brugt meget konkret, eks. ”det var vist en voksen-barn udmelding, du kom med der.” I det hele taget er tonen i klasserne meget behagelig og med rum til at drille hinanden.
 • De studerende fortæller uformelt, at de har lært meget om at omgås hinanden, og at de ligeledes kan bruge det i deres privatliv. Det professionelle læringsfællesskab er generelt blevet markant styrket.
 • Vi oplever på nuværende tidspunkt, at vi bevæger os derhen, hvor man i hvert fald både som lærer og studerende kan legitimere at bevidstgøre hinanden om, at alle er med til at bidrage til et trygt, rummeligt og socialt omgængeligt klasserum, og de erhvervede kommunikationsværktøjer bruges flittigt såvel i klasseundervisningen som i gruppe-arbejder.
 • Lærerne har ligeledes fået et fælles fagsprog til at arbejde indbyrdes med deres lærerolle

Projektets virkningsfulde mekanismer

 • Lærere, kursister og ledelse har fået fuldstændigt samme kursus af samme ekspert; ledelsen deltog i lærerkurset
 • Klassens lærer er til stede i klassen, når de studerende får kurset, og kursisternes optagethed og refleksioner gør stort indtryk på læreren
 • Vi oplever større implementering af fælles sprog samt fælles italesættelse af voksen-voksen kommunikation/assertiv adfærd på alle niveauer i organisationen
 • Tilbagemeldinger via evalueringer, så som elektronisk spørgeskemaundersøgelse, fokusgruppe-interview, klassesamtaler og individuelle samtaler

Skoleprojektets videre liv

Skoleprojektet er grundlaget for vores videre arbejde med professionelle relationer i undervisningen og i organisationen.
Kompetenceudviklingsudvalget opfordrer ledere og teams til løbende at drøfte behov for kompetenceudvikling i forhold til arbejdet med professionelle relationer, dels skal det vedligeholdes, dels introduceres for nye medarbejdere.

Specielt i forhold til at arbejde med relationerne i undervisninger har pædagogisk team i skoleåret 2017–2018 fokus på følgende:

 • Introduktion af professionelle relationer for alle nye studerende i starten af skoleåret og ved nye hold i løbet af året, primært januar 2018
 • Supervision af lærere efter behov
 • Opfølgningsforløb for lærere, som intro for nye og genopfriskning for andre efter behov
 • Suppleringskursus for ”fyrtårne”
 • Et forløb om teori og praksis i professionelle relationer, hvor ”fyrtårnene” har ”føl” med, som sikrer vedligeholdelse og udbygning af ”fyrtårnene”
 • Supplering og uddybning af professionelle relationer i arbejdet med særligt sårbare unge voksne