Inklusionsklasser på KVUC

Stig Pedersen

Af Stig Pedersen, projektleder & HF-Inklusion, KVUC

Inklusionskursist Thomas 23 år
”Jeg ville aldrig kunne gennemføre en hf med seks fag på samme tid. Det er for meget for mig til at gå i dybden. Jeg bliver nok nemmere stresset end andre, og det har irriteret mig meget, at jeg ikke kan gennemføre en helt normal dag som andre uden at blive stresset. Men det kan jeg altså ikke”.

KVUC har siden august 2012 arbejdet målrettet med inklusion af unge voksne typisk i alderen 18-25 år med især en autisme­spektrumforstyrrelse (ASF) (se note 1) via uddannelsestilbuddet hf inklusion.

Hf inklusion er tilrettelagt med en særlig strukturel pædagogisk tilgang, organisering af ­undervisningen og studieunderstøttende tiltag ­specifikt tilpasset målgruppen efter følgende principper:

 • Et trygt og udfordrende studiemiljø:
  KVUC tilrettelægger et udviklende studiemiljø som samtidig skal fungere som en tryg ramme med ro til læring. Både de fysiske rammer og skemaplanen er bygget op, så de imødekommer den enkelte kursists behov for overblik, struktur og mulighed for periodevis at trække sig tilbage.
 • Personlig og social udvikling som afgørende faktor:
  Inklusionskursisternes personlige og sociale udvikling er en meget afgørende faktor for, at de kan gennemføre et uddannelsesforløb. Denne målgruppe har brug for at oparbejde strategier, der modsvarer de krav, der er forbundet med et aktivt studieliv. Lige fra at leve efter en passende døgnrytme og møde til tiden til at læse lektier og kunne indgå i en klasse. Der er hurtig respons, hvis den unge ikke møder til timerne eller ikke afleverer opgaver, og lærerne har løbende strukturerede samtaler med kursisterne omkring faglige og personlige mål. hf inklusion skal understøtte, at kursisterne nærmer sig det ordinære uddannelsesmiljø.
 • Specialiseret undervisning og voksenpædagogisk fokus:
  Undervisningen tilrettelægges, så den imødekommer inklusionskursisternes individuelle læringstilgange. De tilknyttede faglærere efteruddannes inden for undervisning af målgruppen. Kursisterne på hf inklusion er på vej mod et voksenliv. Derfor har både undervisning og støtte et voksenpædagogisk fokus.

Resultaterne er gennemgående positive. Inklusionskursisternes faglige og sociale progression er dokumenterbar og markant. De klarer sig godt til eksaminerne, og gennemførelsen ligger pt. på linje eller over de ordinære hold på KVUC. Det skal ses i lyset af at mange af disse unge har en række udfordringer her og nu, men også en skolehistorik fyldt med frafald, specialskoler, mobning osv.

Opbygning

Indsatsen er tilrettelagt som hf-enkeltfag, med henblik på at kursisterne består en fuld hf-eksamen over en samlet periode på tre år. Kursisterne har minimum 23 ugentlige faglektioner samt studieunderstøttende lektiebånd. Dvs. der er tale om et SU-udløsende fuldtidsstudium for de unge.

Forløbet følger de almindelige uddannelsesregler for hf-enkeltfag. Enkeltfagstilrettelæggelsen har vist sig at være hensigtsmæssig af flere årsager. Det er en fordel for netop denne målgruppe, at de kan fokusere på og fordybe sig i færre fag ad gangen. Samtidig hjælper de mere intensive forløb kursisterne til at fastholde koncentrationen om faget, og det giver dem en meget synlig progression og målopfyldelse i forløbet. Endelig medfører tilrettelæggelsen, at flere fag bliver afsluttet med en eksamen for de kursister, der eventuelt ikke gennemfører hele forløbet.

Med den nuværende tilrettelæggelse over tre år er der mulighed for at sikre solid studieunderstøttelse og stilladsering i form af daglige lektiebånd, hvor kursisterne arbejder med studieteknik, træner strategier til at kunne indgå i et studiemiljø og med lektier såvel som skriftlige opgaver.

Dansklærer på hf inklusion
”Jeg kan se, at kursisterne lægger ud på et niveau, der er lavere, end hvad vi normalt ser på hf. Men de når i mål som på niveau med ordinære hf kursister og nogle et par niveauer over”

Inklusionsklasserne er organiseret med udgangspunkt i en trinvis inklusion i det ordinære undervisningsmiljø på KVUC tilrettelagt således

År 3
Begrænset personlig, social og faglig støtte på KVUC’s ordinære hold.
Minimum 23 faglektioner. Mentorstøtte afhængigt af individuelt behov.
Fag: Diverse valgfag efter eget ønske og større skriftlige opgave

År 2
Gradvis nedsat social, personlig og faglig støtte i et specialiseret undervisningsmiljø
23 faglektioner + lektiebånd
Fag: Matematik C/Samfundsfag C/Historie B/Biologi C/Kemi C/ét valgfag på ordinære hold

År 1
Betydelig social, personlig og faglig støtte i et specialiseret undervisningsmiljø.
23 faglektioner + bånd
Fag: Dansk A/Engelsk B/Religion C

Støttefunktioner

Den enkelte inklusionsklasse støttes med en række tiltag.

På alle årgange er der tilknyttet mentorer, som varetager det socialpædagogiske arbejde i samarbejde med fagenes lærere. Specielt de to første år er der relativt stor mentorstøtte.

Denne model understøtter det grundlæggende princip om klar progression og reel inklusion i forløbet: Målet er, at kursisterne via de første to år i et mere beskyttet miljø bliver klædt på til at kunne gennemføre det tredje kursus-år på de ordinære hold, hvor de samtidig forbereder sig på videre uddannelse ved at indgå på lige fod med KVUC’s øvrige kursister.

Der er et tæt samarbejde mellem mentorer og faglærere omkring inklusionskursisterne. Mentorerne er delvist tilstede i undervisningsrummet og fungerer som en praktisk og social støtte for den enkelte kursist i forbindelse med afvikling af undervisning, strukturering af hverdagen mv. Mentorernes deltagelse i undervisningen betyder, at både støtte og udfordringer kan sættes ind, på de rigtige tidspunkter. En vigtig opgave for mentorerne er desuden at varetage kontakten til den unges forældre/netværk samt jobcentrene.
Hf-Inklusion har tilknyttet en fast studievejleder fra KVUC med specialiseret viden på området og endelig tilbydes alle kursister psykologstøtte i det omfang det er nødvendigt. Lærere og mentorer sikres desuden mulighed for supervision af psykolog med særlig viden på området.

Thomas 23 år
”Da jeg var teenager brugte jeg meget tid på at researche på, hvad for nogle jobs, der var, hvor man ikke skulle være sammen med mennesker. Jeg tænkte, at ”det dur’r jeg bare ikke til. Nu kan jeg sagtens forestille mig at blive lærer”.

Det nødvendige lærersamarbejde

Lærergruppen tilknyttet hf inklusion deltager løbende i kompetenceudvikling gennem interne skolekurser med undervisning af specialister på AST-området. Lærerne deltager desuden i relevante eksterne kurser og konferencer om undervisning af unge med AST. Dermed sikres, at lærerne har opdateret viden om målgruppen og dens særlige pædagogiske behov.

I forbindelse med hf inklusion er der er etableret et sekretariat, som gør det muligt at imødekomme de daglige udfordringer som ses i forbindelse med undervisning af målgruppen. Desuden er alle inklusionsklasser, sekretariat, mentorlokaler og samtalerum er samlet på én etage.

Lærerne samarbejder således på en række områder (her opsummeret):

 1. De to klasser kører så vidt muligt parallelforløb med mange muligheder for en konkret videndeling og udveksling af ideer/materialer
 2. Der afholdes ugentlige personalemøder med fokus på pædagogiske/didaktiske udfordringer og videndeling ad forskellige veje til at løse opgaven.
 3. I klasserne er der for det meste mentorer tilstede, som har fokus på det socialpædagogiske. Lærerne har derfor en stor samarbejdsopgave i feltet mellem undervisning og det sociale/personlige i og omkring klasserummet.
 4. Hele inklusionstilrettelæggelsen på KVUC er karakteriseret af en tættere opfølgning på vejleder- og ledelsesområdet, som er endnu et nødvendigt samarbejdslag.
 5. Endelig er vi så småt ved at etablere et samarbejde med tilsvarende uddannelsesinstitutioner, hvor lærere og ledelse får mulighed for at dele viden pædagogisk og fagligt.

Hvem kan optages på hf inklusion?

Optagelsesproceduren sikrer at de unge både fagligt, socialt og personligt opfylder de kriterier, som kræves for at gå på hf inklusion. Der skal være tale om unge, som ikke kan indgå i et almindeligt hf- eller gymnasieforløb, men for hvem det vurderes at de gennem to års undervisning i inklusionsklasserne kan gøres parat til at modtage undervisning på KVUCs ordinære hold med ingen eller begrænset støtte. Det er bl.a afgørende, at ansøgerne har de nødvendige faglige kompetencer.

Alle kursister skal have lægefaglige papirer, som dokumenterer og beskriver ansøgerens diagnose inden for især ASF. Desuden skal det hidtidige skoleforløb med eksamenspapirer fra Folkeskolens adgangsprøver medbringes i forbindelse med en uddybende optagelsessamtale.

Kursisten skal af Ungdommens Uddannelsesvejledning i sin hjemkommune være vurderet som ikke-uddannelsesparat i forhold til ordinær gymnasial uddannelse. Den endelige indstilling beror på en samlet faglig, social og personlig vurdering foretaget af KVUCs optagelsesudvalg.

Den enkelte unge skal derefter tilbage til sin kommune og få en bevilling til forløbet.
Optaget har været stigende fra 2012. August 2017 begyndte 44 unge fordelt på to klasser. Disse unge kommer for halvdeles vedkommende fra Københavns Kommune (se note 2) og den anden halvdel fra omegnskommuner.

De ekstra støttefunktioner finansieres væsentligst af en kommunal betaling og SPS midler.

Morten 20 år
”Jeg kæmpede med matematik gennem folkeskolen. Men på hf fik jeg en lærer i matematik C, som var virkelig god. Jeg gik fra ikke at kunne særligt meget til at føle, at jeg basalt set kunne det hele. Og det endte faktisk med, at jeg nu også har taget matematik på b-niveau”

Resultater

Vurderet på kursisternes eksamensresultater er hf inklusion en succes! I tabellen eksempler fra centrale fag:

En nøjere gennemgang af tallene på den enkelte kursist viser at mange ligger væsentligt over landsgennemsnittet, mens andre kæmper med at gå i skole af sociale og personlige årsager. Erfaringer fra de sidste år har vist at vi er blevet væsentligt bedre i optagelsesprocessen til at spotte de unge som har svært ved at gennemføre og derved på sigt gøre frafaldet endnu mindre.

Et forsigtigt skøn over gennemførelsen – med udgangspunkt i de første årgange – er, at vi kan bringe ca. 75-80% igennem de første to skoleår i de faste klasser og 70-75% gennemfører en fuld hf. Det 3. år, hvor al undervisning foregår i ordinære klasser, er for en del kursister en større udfordring end ventet.Vi har derfor her måtte skrue en op for mentorstøtten for udvalgte kursister. En særlig stor udfordring er den Større Skriftlige opgave, hvor mange har brug for en nøje tilrettelagt struktur for at komme igennem.

Hvor bliver de så af efter endt eksamen?

Kigger man på juni 2017 ser billedet således ud for optaget på videregående uddannelse for årets inklusionsstudenter:

Fremtiden

KVUC er en skole med en meget sammensat kursistgruppe, hvor også kursister på de ordinære hold har psykiske diagnoser, som vi ønsker at blive bedre til at tage hold om. Vi ser skolens inklusionsklasser som et omdrejningspunkt for at udvide den didaktiske og pædagogiske kompetence omkring undervisning af kursister med særlige behov generelt. Hf inklusion bidrager dermed til en forståelse af KVUC’s brede kursistgruppe og til kompetenceudvikling af KVUC’s samlede lærergruppe. Set i et videre perspektiv vil dette udviklingsarbejde således give KVUC nyttige erfaringer, der kan forbedre de generelle tiltag på skolen for at håndtere psykisk sårbare unge, som vi ser flere og flere af, også på de ordinære hold.

Dermed styrkes vidensgrundlaget for bedre at vurdere, hvordan flest unge med forskellige diagnoser kan inkluderes i KVUC’s uddannelsesudbud.

Noter

 1. Tidligere betegnet Asperger
 2. Vi har netop opnået en 4-årig aftale med Københavns Kommune