HF på VUC Aarhus

Af kommunikationskonsulent Erik Højerslev

Fag og uddannelser & særlige profiler og tilrettelæggelser

VUC Aarhus er en stor skole, som i august 2015 flyttede ind bygningskomplekset på Dalgas Avenue 2 i hjertet af Aarhus, hvor Ingeniørhøjskolen tidligere holdt til. Dermed blev VUC Aarhus for første gang i skolens 57 årige historie samlet på én adresse med plads til de på årsbasis ca. 6.000 kursister svarende til ca. 2.000 årskursister samt skolens ca. 330 medarbejdere.

I 2014 foregik 63 pct. af skolens samlede ­aktiviteter i skolens HF-afdelinger, nærmere bestemt HF-enkeltfag med 51 pct. og 2-årigt HF med 12 pct. af aktiviteterne. Hertil tegner gymnasial supplering sig for 15 pct. svarende til ca. 1.000 CPR-kursister, så VUC Aarhus er på mange måder en skole med en markant ”gymnasial profil” og er bl.a. én af landets største leverandører af studerende til Aarhus Universitet, som sammen med professionsuddannelserne er vores største aftagere.

Vi har et meget stort udbud af HF-fag og -uddannelser særligt tilrettelagt ift. skolens meget heterogene målgruppe, som er voksne i mange forskellige aldre og steder i livet og med forskellige sociale baggrunde. Fælles for de fleste af dem er dog, at de har prøvet andet end den lige skolevej, f.eks. erhvervsarbejde, anden uddannelse og udlandsophold. I det følgende beskrives HF-tilbuddene på hhv. HF-enkeltfag (HFE) og 2-årigt HF (HF2).

HFE

HF via enkeltfag er for dem, der gerne vil have en fleksibel HF-uddannelse, som kan tilpasses en travl hverdag med f.eks. børn, arbejde eller andre vigtige gøremål.

Man kan nøjes med at tage ét eller flere fag, som man så kan vælge at udbygge til en hel HF-eksamen. Man kan tage enkeltfagene som hel­årsforløb med start i august, og de fleste af fagene kan også tages som halvårshold med kursusstart i både august og januar, og der er mulighed for undervisning både dag og aften.

Mange HF-enkeltfag kan også tages som fjernundervisning via nettet.

I skoleåret 2015-2016 blev der ­udbudt 29 forskellige HF-enkeltfag fordelt på i alt 51 faglige niveauer foruden hhv. Kultur- og samfundsfaggruppen og Naturvidenskabelig fag­gruppe.

På HFE er der følgende seks tilrettelæggelser (fagpakker), som imødekommer forskellige behov:

 • Hvis man vil søge ind på enten socialrådgiver- eller pædagoguddannelsen, kan man tage én af to fagpakker, som indeholder fag og niveauer, som kvalificerer til at kunne søge ind på disse uddannelser. Fag og niveauer på socialrådgiver-pakken er dansk A, engelsk B, psykologi C og samfundsfag B. Fag og niveauer på pædagog-pakken er dansk A, engelsk B, psykologi B og samfundsfag C.
 • Hvis man vil søge om optagelse på Politiskolen, kan man følge Forkursus til Politiskolen og der få en lang række fag og kompetencer, som konkret kan bruges til selve optagelsesprøven. Man kan også bruge kurset til at blive rustet til politiuddannelsen og det kommende politiarbejde. Fag og niveauer er dansk A, engelsk B, samfundsfag C, psykologi C, idræt og samarbejde & kommunikation.
 • Hvis man gerne vil tage en HF-uddannelse via enkeltfag på 2 eller 3 år, kan man tilmelde sig en enkeltfagsklasse. Fag og niveauer er dansk A, engelsk B og matematik C. Hertil: Kultur- og samfundsfaggruppen, naturvidenskabelig faggruppe, 2-5 valgfag samt Større Skriftlig Opgave (SSO).
 • Vi har mange enkeltfagskursister, der har brug for at tage fagene dansk A, engelsk B og matematik C. Derfor er der lavet en fagpakke, der indeholder netop de tre fag. Undervisning i kernefagene ligger i tidsrummet kl. 8.15-14.15.
 • HF Ordblind er en 3-årig HF-uddannelse via enkeltfag særlig tilrettelagt for ordblinde. Man deltager i specialundervisning for ordblinde, som er placeret lige før eller efter den alminde­lige undervisning. Der er lagt ekstra tid ind i skemaet, så man kan skrive størstedelen af sine skriftlige opgaver på skolen, mens lærerne er til stede. Man har mulighed for at få en IT-rygsæk eller IT-programmer, som kan kompensere for læse- og skrivevanskeligheder.
 • HF Stage er et samarbejde mellem Teaterhuset Filuren og VUC Aarhus. Her kan man tage en HF-uddannelse på 3 år, hvor man følger et almindeligt HF-forløb via enkeltfag, som VUC Aarhus udbyder og er ansvarlig for, koblet med dramaundervisning og teateropførelser, som ­Filuren er ansvarlig for. Ved at strække
 • HF-uddannelsen over 3 år får man tid til at fordybe sig i såvel de boglige som kreative fag.

HF2

På VUC Aarhus har vi haft HF2 siden august 2009, og vi har løbende forsøgt os med særlige HF2-profiler tilpasset forskellige behov og målgrupper. I skoleåret 2015-2016 tilbød vi følgende HF2-tilrettelæggelser:

 • HF CLASSIC, som vel bedst kan beskrives som en ”almindelig 2-årig HF”. Valgfag har man på andet studieår, så man har tid til at finde ud af, hvilke valgfag man ønsker blandt skolens meget store udbud af fag og niveauer. På første år skal man dog vælge ét af følgende praktisk-musiske fag på C-niveau: Billedkunst, design, mediefag eller musik. Flere af klasserne er planlagt parallelt, og efter ca. to uger niveaudeler man i engelsk, og efter ca. 3-4 uger niveaudeler man i matematik.
 • HF LEKTIELIGHT, som er for dem, der har svært ved at få lavet sine lektier. Der er skåret ned på hjemmearbejdet, men skruet op for ­antallet af timer på skemaet, så man kan nå at lave de fleste lektier på skolen.
 • HF SPORT & SUNDHED, som er for dem, der interesserer sig for sportens rolle i samfundet, og som er nysgerrige efter at vide mere om, hvordan kroppen fungerer. Det er også for dem, der går op i sundhed, og som gerne vil blive klogere på sammenhængen mellem kost, krop og bevægelse. På HF Sport & Sundhed får man ikke kun teoretisk viden om sport og samfund, men kommer i høj grad til at arbejde praktisk og konkret med emnerne i de forskellige fag. F.eks. gennem eksperimenter i biologi eller ­kemi, ekskursioner til træningscentre og idrætshøjskole og på klassens studietur til Berlin på uddannelsens andet år. På andet år besøges en række af de uddannelser, som HF Sport & Sundhed især er rettet imod. På uddannelsens første år har man billedkunst C som sit praktisk-musiske fag. Man vælger først valgfag på andet år, hvor oplagte valgfag er idræt B, matematik B, biologi B eller psykologi C.
 • HF GLOBAL er målrettet dem, der synes, at kulturmøder og kulturelle konflikter lokalt som internationalt er interessante, og at det globale udsyn til andre sprog, værdier og levevis er spændende. Undervisningen på HF Global veksler mellem fagopdelt undervisning og projektperioder, hvor flere fag samarbejder om at belyse en fælles problemstilling. Tilgangen til det globale er ikke kun teoretisk. Man kommer til at arbejde praktisk og anvendelsesorienteret i fagene bl.a. gennem ekskursioner, medieproduktioner, kontakt til nødhjælpsorganisationer og feltarbejde samt på klassens studietur til Berlin på uddannelsens andet år. På andet år integreres praktikbesøg på en række af de uddannelser, som HF Global især er rettet imod. På uddannelsens første år har man mediefag C som sit praktiskmusiske fag. Man vælger først valgfag på andet år, hvor oplagte valgfag er engelsk A og enten spansk B, tysk B, mediefag B eller samfundsfag B.

På HF2 er der følgende rammer for studiet:

 • Uddannelsen indledes med en faglig introtur, og andet år skal man med sin klasse på studietur til Berlin.
 • Der er lærerteams, der arbejder målrettet for at sikre faglig progression for kursisterne.
 • Der er tilknyttet tre tutorer til hver HF2-klasse, og de skal bl.a. inddrage kursistrepræsentanter i en række årlige møder, som sigter mod at forbedre rammerne for uddannelsen.
 • Der arrangeres projektuger, ekskursioner og meget andet.
 • Hvert år afholdes HF-DAGEN, hvor HF2-­kursister sammen med HF-studerende fra hele Aarhus fordyber sig i helt anderledes undervisningsaktiviteter. Der afholdes en lang række forskellige workshops, som spænder fra det kreative til det naturvidenskabelige.
 • For alle skolens kursister gælder, at der er en lang række sociale aktiviteter på skolen, som man kan deltage i. Hver måned er der således fredagscafé, og med jævne mellemrum er der foredrag, debat og lignende med folk udefra, der på forskellig vis er med til at præge det samfund, vi lever i.

I kommende skoleår oprettes desuden en HF2-klasse med særligt fokus på projektarbejde og ­anvendelsesorientering.

Udvalgte tal vedr. HF på VUC Aarhus

Karaktergennemsnit:

 • Både i 2013 og 2014 havde HF2 på VUC Aarhus landets højeste karaktergennemsnit ud af landets i alt 93 HF-uddannelser med karaktergennemsnit på hhv. 7,4 og 7,6. I 2015 ligger VUC Aarhus på en fjerdeplads og er med et samlet gennemsnit på 7,0 et godt stykke over landsgennemsnittet, som i 2015 var på 6,1.
 • I 2015 havde HFE på VUC Aarhus med 7,3 landets fjerdehøjeste karaktergennemsnit, hvor landsgennemsnittet til sammenligning var 6,8. I 2014 var karaktergennemsnittet på HFE 7,1.

Karakterforbedring (socioøkonomisk reference):

 • Socioøkonomisk reference er en betegnelse for forskellen mellem på den ene side de karakterer, man burde få, når man medregner social baggrund, og så på den anden side de karakterer, man rent faktisk får. I perioden 2012-2014 havde HF2 på VUC Aarhus en socioøkonomisk reference på +0,7, og dermed har skolens HF2-kursister opnået en karakterforbedring på 0,7 karakterpoint over, hvad de burde have fået set over en treårig periode, hvilket er landets bedste resultat.
 • Vi udmærker os med særlig høj karakterforbedring i følgende fag og niveauer: Dansk A, skriftlig (+0,8), engelsk B, skriftlig (+0,9), matematik B, skriftlig (+1,4) og matematik C, skriftlig (+1,1).

Om søgemønstre ift. videregående uddannelse:

 • Ift. landstallene for HF har VUC Aarhus i 2013 13 pct.point flere, der optages på universitetet, og 8 pct.point færre, der optages på professionsuddannelserne.
 • 145 VUC Aarhus-dimittender ansøgte om optagelse på AU ud af i alt 164 ansøgninger om optagelse på universitet. Heraf blev 128 optaget på AU.
 • Antal optagne VUC Aarhus-HF-dimittender ekskl. standby var i 2014 371 (335 i 2013). Heraf blev 39 pct. (43 pct. i 2013) optaget på universitetet, 47 pct. (46 pct. i 2013) på professionsuddannelse, 13 pct. (10 pct. i 2013) på erhvervsakademi og 1 pct. (1 pct. i 2013) på kunstnerisk uddannelse. .

Køn- og aldersfordeling

I en optælling pr. 15. november 2015 er den procentvise aldersfordeling med angivelse af køn i ­parentes (k = kvinder, og m = mænd) af de i alt 1.619 CPR-kursister på HFE som følger:

 • 12,4% under 20 år (130 k, 71 m)
 • 47,3% i alderen 20-24 år (415 k, 350 m)
 • 23,1% i alderen 25-29 år (198 k, 176 m)
 • 8,2% i alderen 30-34 år (70 k, 62 m)
 • 9,1% over 35 år (103 k, 44 m)

I en optælling pr. 15. november 2015 er den procentvise aldersfordeling med angivelse af køn i ­parentes (k = kvinder, og m = mænd) af de i alt 201 CPR-kursister på HF2 som følger:

 • 30,3% under 20 år (34 k, 27 m)
 • 49,8% i alderen 20-24 år (49 k, 51 m)
 • 15,4% i alderen 25-29 år (8 k, 23 m)
 • 3,5% i alderen 30-34 år (2 k, 5 m)
 • 1,0% over 35 år (1 k, 1 m)