HF-Inklusion på KVUC

Af Stig Pedersen, projektleder, KVUC

KVUC har siden august 2012 arbejdet målrettet med inklusion af unge voksne typisk i alderen 18-25 år med en autismespektrumforstyrrelse (se note 1) (ASF) via uddannelsestilbuddet HF-Inklusion.

HF-Inklusion er tilrettelagt med en særlig strukturel pædagogisk tilgang, organisering af undervisningen og studieunderstøttende tiltag specifikt tilpasset målgruppen efter følgende principper:

•    Et trygt og udfordrende studiemiljø:
KVUC tilbyder et spændende og dynamisk ­miljø som samtidig skal fungere som en tryg ramme, der giver ro til læring. Både de fysiske rammer og skemaplanen er bygget op, så de imødekommer den enkelte kursists behov for overblik, struktur og mulighed for periodevis at trække sig tilbage.

•    Personlig og social udvikling som afgørende faktor:
Inklusionskursisternes personlige og sociale udvikling er en meget afgørende faktor for, at de kan gennemføre et uddannelsesforløb. Denne målgruppe har brug for at oparbejde strategier, der modsvarer de krav, der er forbundet med et aktivt studieliv. Lige fra at leve efter en passende døgnrytme og møde til tiden til at læse lek­tier og kunne indgå i en klasse. Der er hurtig respons, hvis den unge ikke møder til timerne eller ikke afleverer opgaver, og lærerne har løbende strukturerede samtaler med kursisterne omkring faglige og personlige mål. HF-Inklu­sion skal understøtte, at kursisterne nærmer sig det ordinære uddannelsesmiljø.

•    Specialiseret undervisning og voksenpædagogisk fokus:
Undervisningen tilrettelægges, så den imødekommer inklusionskursisternes individuelle læringstilgange. De tilknyttede faglærere efteruddannes viden inden for undervisning af målgruppen. Kursisterne på HF-Inklusion er på vej mod et voksenliv. Derfor har både undervisning og støtte et voksenpædagogisk fokus.

Resultaterne har indtil videre været yderst posi­tive. Inklusionskursisternes faglige og sociale pro­gression er dokumenterbar og markant. De klarer sig godt til eksaminerne, og gennemførelsen ligger pt. over de ordinære hold på KVUC.

KVUC har i skoleåret 2015/16 to inklusionsklasser på 1. år og 2. år (18×4 kursister) og en gruppe på ca. 15 kursister, der er nået til deres 3. år i forløbet. Kursisterne på 3. år fordeles på KVUC’s enkeltfagshold efter fagønsker. Samlet set er der pt. ca. 85 kursister tilknyttet HF-Inklusion (se note 2).

Konceptet omkring HF-Inklusion er udviklet i et samarbejde mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning i København (UU), Skolen Sputnik og KVUC.

Opbygning

Indsatsen er tilrettelagt som hf-enkeltfag, med henblik på at kursisterne består en fuld hf-eksamen over en samlet periode på tre år. Kursisterne har minimum 23 ugentlige faglektioner samt en række studieunderstøttende lektiebånd. Dvs. der er tale om et SU-udløsende fuldtidsstudium for de unge.

Forløbet følger de almindelige uddannelses­regler for hf-enkeltfag. Enkeltfagstilrettelæggelsen har vist sig at være hensigtsmæssig af flere årsager. Det er en fordel for netop denne målgruppe, at de kan fokusere på og fordybe sig i færre fag ad gangen. Samtidig hjælper de mere intensive forløb kursisterne til at fastholde koncentrationen om faget, og det giver dem en meget synlig pro­gression og målopfyldelse i forløbet. Endelig medfører tilrettelæggelsen, at flere fag bliver afsluttet med en eksamen for de kursister, der eventuelt ­ikke gennemfører hele forløbet.

Med den nuværende tilrettelæggelse over tre år er der mulighed for at sikre solid studieunder­støttelse og stilladsering i form af daglige lektieværkstedstilbud, hvor kursisterne arbejder med studieteknik, træner strategier til at kunne indgå i et studiemiljø og får hjælp til det faglige arbejde. De første to år afholdes der 2 årlige netværks­møder samt 2 mundtlige tilbagemeldinger til ­jobcentrene.

Udgangspunktet for møderne er en skriftlig tilbagemelding til jobcentrene med henblik på status og mål.

Dansklærer på HF-Inklusion: Jeg kan se, at kursisterne lægger ud på et niveau, der er lavere, end hvad vi normalt ser på hf. Men de når i mål som på niveau med ordinære hf-kursister og nogle et par niveauer over.

Overordnet er forløbet tilrettelagt således:

År 1: Betydelig social, personlig og faglig støtte i et specialiseret undervisningsmiljø. 23 faglektioner + lektietimer
Fag: Dansk A/Engelsk B/Religion C/Historie B

År 2: Gradvis nedsat social, personlig og faglig støtte i et specialiseret undervisningsmiljø. 24 faglektioner + lektietimer
Fag: Matematik C/Samfundsfag C/Historie B/NF faggruppen

År 3: Begrænset personlig, social og faglig støtte på KVUC’s ordinære hold. Minimum 23 faglektioner. Mentorstøtte ­afhængigt af individuelt behov.
Fag: Diverse valgfag efter eget ønske og større skriftlig ­opgave

Kursist, Thomas, 23 år: Jeg ville aldrig kunne gennemføre en hf med seks fag på samme tid. Det er for meget for mig til at gå i dybden. Jeg bliver nok nemmere stresset end andre, og det har irriteret mig meget, at jeg ikke kan gennemføre en helt normal dag som andre uden at blive stresset. Men det kan jeg altså ikke, siger han.

Støttefunktioner

Den enkelte inklusionsklasse støttes med en række tiltag.

På alle årgange er der tilknyttet mentorer, som varetager det socialpædagogiske arbejde i samarbejde med fagenes lærere. Specielt de to første år, hvor undervisningen foregår i særlige klasser med 18 inklusionskursister, er der relativt stor mentorstøtte.

Denne model understøtter det grundlæggende princip om klar progression og reel inklusion i forløbet: Målet er, at kursisterne via de første to år i et mere beskyttet miljø bliver klædt på til at kunne gennemføre det tredje kursusår på de ordinære hold, hvor de samtidig forbereder sig på videre ­uddannelse ved at indgå på lige fod med ­KVUC’s øvrige kursister. Dog med fortsat mentorstøtte.

Der er et tæt samarbejde mellem mentorer og faglærere om inklusionskursisterne. Mentorerne er tilstede i undervisningsrummet og fungerer som en praktisk og social støtte for den enkelte kursist i forbindelse med afvikling af undervisning, strukturering af hverdagen mv. Mentorernes deltagelse i undervisningen betyder, at både støtte og udfordringer kan sættes ind, på de rigtige tidspunkter. En vigtig opgave for mentorerne er desuden at varetage kontakten til den unges forældre/netværk. Mentorstøtten varetages af Skolen Sputnik.

Alle kursister screenes for ordblindhed ved starten af forløbet, så der med det samme kan iværksættes de nødvendige støttefunktioner via KVUC’s ordblindeafdeling.

HF-Inklusion har tilknyttet en fast studievejleder fra KVUC med specialiseret viden på området og endelig tilbydes alle kursister psykologstøtte i det omfang det er nødvendigt. Lærere og mentorer sikres desuden mulighed for supervision af psykolog med særlig viden på området.

Det nødvendige lærersamarbejde

Lærergruppen tilknyttet HF-Inklusion deltager løbende i kompetenceudvikling gennem interne skolekurser med undervisning af specialister på AST-området. Lærerne deltager desuden i relevante eksterne kurser og konferencer om undervisning af unge med AST. Dermed sikres, at lærerne har opdateret viden om målgruppen og dens særlige pædagogiske behov.

Der er afsat timer til ugentlige lærer-mentormøder med fokus på faglig og pædagogisk sparring. Vi betragter det som vigtigt for inklusionsklassernes lærere, at de har rammesat tid til at sparre omkring egen undervisningspraksis og de enkelte kursister på holdet.

KVUC har i de sidste to år optimeret organiseringen omkring HF-Inklusion. Der er således sket en opprioritering af ledelses- og vejlederressourcer ligesom der er etableret et sekretariat, som gør det muligt at imødekomme de daglige udfordringer som ses i forbindelse med undervisning af målgruppen. Desuden er alle inklusionsklasser, sekretariat, men­torlokaler og samtalerum er samlet på én ­etage.

Kursist, Thomas, 23 år: Da jeg var teenager brugte jeg meget tid på at researche på, hvad for nogle jobs, der var, hvor man ikke skulle være sammen med mennesker. Jeg tænkte, at ‘det du’r jeg bare ikke til’. Nu kunne jeg sagtens forestille mig at blive lærer.

Lærerne samarbejder således på en række områder (her opsummeret):

1. De to klasser kører så vidt muligt parallelforløb med mange muligheder for en konkret videndeling og udveksling af ideer/materialer.

2. Der afholdes ugentlige personalemøder for de to årgange. Her er fokus på pædagogiske/didaktiske udfordringer og videndeling af forskellige veje til at løse opgaven.

3. I klasserne er der for det meste mentorer til stede, som har fokus på det socialpædagogiske. Lærerne har derfor en stor samarbejds­opgave i feltet mellem undervisning og det ­sociale/personlige i og omkring klasserummet.

4. Hele inklusionstilrettelæggelsen på KVUC er karakteriseret af en tættere opfølgning på vejleder- og ledelsesområdet, som er endnu et nødvendigt samarbejdslag.

5. Endelig er vi så småt ved at etablere et samarbejde med andre skoler, hvor også lærerne her får mulighed for at dele viden generelt og fagligt.

Optagelsesproces

Proceduren skal sikre, at den pågældende unge både fagligt, socialt og personligt opfylder de kriterier, som kræves for at gå på HF-Inklusion. Der skal være tale om unge, som ikke kan indgå i et almindeligt hf- eller gymnasieforløb, men for hvem det vurderes, at de gennem to års undervisning i inklusionsklasserne kan gøres parat til at modtage undervisning på KVUCs ordinære hold med ingen eller begrænset støtte. Det er dermed afgørende, at ansøgerne har de nødvendige faglige, personlige og sociale kompetencer.

Alle kursister skal have lægefaglige papirer, som dokumenterer og beskriver ansøgerens diag­nose inden for ASF. Desuden skal det hidtidige skoleforløb med eksamenspapirer fra Folkeskolens adgangsprøver medbringes i forbindelse med en uddybende optagelsessamtale.

Kursisten skal af Ungdommens Uddannelses­vejledning i sin hjemkommune være vurderet som ikke uddannelsesparat i forhold til ordinær gymnasial uddannelse.

Den endelige indstilling beror på en samlet faglig, social og personlig vurdering foretaget af KVUCs optagelsesudvalg. Den enkelte unge skal derefter tilbage til sin kommune og få en bevilling til forløbet.

Kursist, Morten, 20 år: Jeg kæmpede med matematik gennem ­folkeskolen. Men på hf fik jeg en lærer i matematik C, som var virkelig god. Jeg gik fra ikke at kunne særligt meget til at føle, at jeg basalt set kunne det hele. Og det endte faktisk med, at jeg nu også har taget matematik på b-niveau.

Resultater

Vurderet på kursisternes eksamensresultater er HF-Inklusion en succes!

Eksempler fra centrale fag: (se skema)

En nøjere gennemgang af tallene på den enkelte kursist viser at mange ligger væsentligt over landsgennemsnittet, mens nogle få kæmper med at gå i skole af sociale og personlige årsager. Forhåbentlig bliver vi i optagelsesprocessen bedre til at spotte dem som har svært ved at gennemføre og derved gøre frafaldet endnu mindre.

Et forsigtigt skøn over gennemførelsen – med udgangspunkt i de to første årgange – er, at vi kan bringe ca. 80% igennem de første to skoleår i de faste klasser og 75% gennemfører en fuld hf. Det 3. år, hvor al undervisning foregår i ordinære klasser, er for en del kursister en større udfordring end ventet.. Vi har derfor her måtte skrue en op for mentorstøtten for udvalgte kursister. En særlig stor udfordring er den Større Skriftlige opgave, hvor mange har brug for en nøje tilrettelagt struktur for at komme igennem.

For første årgang 2012 er billedet således: Ud af 18 indskrevne har 15 afsluttet sin fulde hf uddannelse. Og en del af disse er fortsat i uddannelser af forskellige art. For årgang 2013 og 2014 ser vi et tilsvarende billede.

Fremtiden

KVUC er en skole med en meget sammensat ­kursistgruppe, hvor også kursister på de ordinære hold har psykiske diagnoser, som vi ønsker at ­blive bedre til at tage hånd om. Vi ser skolens ­inklusionsklasser som et omdrejningspunkt for at udvide den didaktiske og pædagogiske kompetence omkring undervisning af kursister med særlige behov generelt.

HF-Inklusion bidrager dermed til en forståelse af KVUC’s brede kursistgruppe og til kompetenceudvikling af KVUC’s samlede lærergruppe.

Set i et videre perspektiv vil dette udviklings­arbejde således give KVUC nyttige erfaringer, der kan forbedre de generelle tiltag på skolen for at håndtere psykisk sårbare unge, som vi ser flere og flere af, også på de ordinære hold.

Dermed styrkes vidensgrundlaget for bedre at vurdere, hvordan flest unge med forskellige diag­noser kan inkluderes i KVUC’s uddannelsesudbud.

KVUC har som en stor uddannelsesinstitution en naturlig forpligtelse til at videndele med andre skoler. Vi har i den forbindelse afholdt en konference i efteråret 2015 med deltagende lærere og ledere fra andre ungdomsuddannelser som har klasser med unge med en AST-diagnose. Vi ser en voksende interesse fra andre skoler for at høre nærmere om den tilrettelæggelse KVUC tilbyder, da vi er de eneste med en enkeltfagsprofil og dermed for de unge voksne.

Kursist, Morten, 20 år:

Som mange andre 20-årige unge mænd spiller han en hel del computer, har svært ved at komme op om morgenen – og så har han Aspergers syndrom. Morten går på HF-­Inklusion, og er kun en stor skriftlig engelsk­opgave om Hobitten og to eksaminer fra at kunne sætte hf-huen på hovedet.
”Jeg er stolt af det. Jeg synes faktisk, det er godt klaret, at jeg er kommet hertil,” siger Morten, der efter hf håber og satser på en ­videregående uddannelse inden for it.

Den Morten, der om få måneder træder ud af KVUCs døre med en hue på hovedet, er ikke den samme Morten, som ham der trådte ind i 2012.

”I begyndelsen havde jeg virkelig svært ved møde til tiden om morgenen og få lavet lektier. Det er blevet bedre. På det første år var der måske to dage, hvor jeg ikke mødte op og tre dage, hvor jeg kom for sent. Nu kommer jeg næsten hver dag til tiden. Næsten”, siger han og smiler.

Det skyldes i høj grad Mortens egen indsats, men han har også fået hjælp og sparring af mentorerne på HF-Inklusion undervejs.

”Mentorerne er dygtige. De har fx hjulpet mig med at få en lektieordning og været med til at skaffe mig en ekstra lærer i fysik… hvis ikke jeg havde haft en mentor, så havde det været svært at komme igennem det første år … hvis vi altså antager, at jeg overhovedet var kommet igennem.”

Noter

1. Tidligere betegnet Asperger

2. Fuldt udbygget august 2016 vil der for de 3 årgange være godt 100 kursister.