Fremtidens avu

Anne Jelsøe

Af uddannelseschef Anne Jelsøe, KVUC

På KVUC har vi valgt at gå så positivt og proaktivt som overhovedet muligt ind i arbejdet med FGU. Meget af reformindholdet baseres på pædagogiske og didaktiske principper fra produktionsskolerne, og det er fint for mange. Vi har også gode og vigtige erfaringer med interaktion mellem teori og praksis fra KVUC’s deltagelse i KUU’en, men det skal integreres med den målrettede almene opkvalificering for at få de unge videre i en ungdomsuddannelse, på EUD eller hf.

Etablering af uddannelsen i Kbh. ligger jf reformteksten hos Københavns Kommune, som i mange år har været optaget af at støtte og få netop FGU’ens målgruppe, de udfordrede unge, videre, og vi har da også allerede været til flere møder med kommunen, som gerne samarbejder med de berørte institutioner.

Det er vanskeligt at nå frem til et præcist tal for de unge potentielle FGU’ere, men sammenlagt drejer det sig om mindst 1500 unge om året, hvis man lægger elevantallet på produktionsskolerne sammen med de under 25-årige på avu på KVUC, som leverer største-delen.

Det bliver en stor institution. Vi er også begyndt på en møderække med produktionsskolelederne og VUC’erne i København og på Frederiksberg for at lære hinanden at kende og for at kunne samarbejde samlet med kommunerne. Møderne er konstruktive og positive, og der er stor vilje til samarbejde.

KVUC efter 1. august 2019 bliver en anden institution, og VUC’erne i det hele taget ændrer karakter.

KVUC efter 1. august 2019 bliver en anden institution, og VUC’erne i det hele taget ændrer karakter. I København har hf-e/hf2/GS altid fyldt ca. 2/3 og avuområdet: avu, fvu og obu ca. 1/3. Vi skal afgive ca 44% af det samlede avuområde til FGU, dvs. at tilbage bliver et KVUC med en overordentlig stor gymnasial afdeling og et meget lille avuområde, som vil fylde 15% af den samlede aktivitet.

15% af det samlede KVUC er stadig rigtig mange, mindst ca. 1000 avu-kursister (og et tilsvarende antal fvu-kursister) om året, og disse kursisters uddannelse og mål skal stadig have stor opmærksomhed. Vi har altid haft stort focus på overgangen fra avu til hf, især fordi mange af vores avu’er kommer fra familier, hvor ingen har nået gymnasiale niveauer, så hver af dem, der tager et eller flere hf-fag, bliver mønsterbrydere og eksempler på, at det kan man. De tager p.t. hyppigt hf-pakker mod mellemuddannelser, og det ønsker vi at støtte vedvarende, ligesom vi også vil samarbejde tæt med EUD’erne om broer over mod dem.

Vores strategiske overvejelser om området er p.t. disse

Fagene vil formentlig være de samme, men med en mindre indholdsstyring og en mindre binding til et fast pensum. På avu vil vi i endnu højere grad end i dag bruge dele af fvu og obu sammen med avu-fagene, bl.a. pga den kommende, meget glædelige indførelse af SPS på avu. Prøverne vil nok i højere grad afspejle de konkrete undervisningsforløb – uden at der slækkes på de faglige -niveauer.

AVU-kursisterne vil for det helt store flertals vedkommende (ca. 85%) have anden etnisk baggrund end dansk. Det betyder, at en andetsproglig pædagogik vil være relevant i mange fag – ligesom det også er det i dag, blot endnu stærkere.

De nye kursister er på vej til uddannelse, uden at de måske helt har besluttet sig for hvilken.

De nye kursister er på vej til uddannelse, uden at de måske helt har besluttet sig for hvilken. De er digitalt indfødte, men ikke nødvendigvis særlig trænede i at bruge it som studie- og informationssøgningsværktøj. Derfor vil it i fagene spille en stor rolle. Der skal udvikles fleksible, selvinstruerende forløb i grundfagene, så kursisterne systematisk kan træne fagligheden, typisk med lærerstøtte.

Den almendannende dimension skal styrkes og skærpes. Det sker dels ved, at den samfundsfaglige dimension i alle fag bør opprioriteres, og dels ved at KVUC har medborgerskab som et særligt indsatsområde, fx via tværfaglige projekter, temaer i fagene og fællesarrangementer.

Studievejledning skal i højere grad også fungere som job- og uddannelsesvejledning. Alle kur-sister får, som nu, tilknyttet deres egen vejleder, som følger dem gennem forløbet og hjælper med overgange, ansøgninger, realkompetencevurderinger mv. HF-studievejledere besøger D-holdene og orienterer dels om enkeltfag, dels om fagpakkerne, og hjælper med indskrivning til hf.

Sammenfattende om avu-indsatser i 2018

  • Bidrag til udvikling af den nye FGU: Etablering af institutionen, administrationen og uddannelsesforløbenes indhold.
  • Bidrag til den ministerielle revision af avu-læreplaner.
  • Planlægning af ”det nye avu på KVUC”: Uddannelsestilbud og porteføljer planlægges fra efteråret 2018 og ind i foråret 2019. Der skal udvikles forløb, der matcher de selvforsørgede unge, nye tilbud i dansk som andetsprog og udvikling af forløb, der kombinerer hf-enkeltfag og avu.
  • Etablering af samarbejde med den nye FGU-institution, så der sikres en direkte vej mellem FGU og hf.
  • Samarbejde med Københavns Kommune om fortsat sikring af relevante uddannelsestilbud til alle målgrupper i kommunen.