Den Forberedende Grunduddannelse i et nordvestjysk perspektiv

Gert Sander Jensen

Af Gert Sander Jensen, forstander ved VUC Holstebro-Lemvig-Struer

Grundlæggende synes vi, det er godt, at der bliver gjort noget for den svage gruppe af unge mennesker, der mangler en hjælpende hånd for at få deres uddannelse. Vi tror også, at et arbejde kan være godt for nogle af de unge i målgruppen.

Vi ser dog med bekymring på en række aspekter af udspillet og de særdeles uhensigtsmæssige konsekvenser, det kan få – herunder særligt;

  • risiko for lukning af mindre enheder – og dermed indsnævring af uddannelsestilbud i yderområder
  • gruppen af velfungerende unge voksne tilgodeses ikke i FGU
  • gruppen af tosprogede unge synes at være overset
  • overgangen fra FGU til anden uddannelse er uvis
  • løsningerne kan findes i det eksisterende system

Lukning af uddannelsestilbud

Havde regeringsudspillet været virkelighed nu, ville det helt konkret betyde, at holdgennemsnittet i foråret 2017 ville have været 9.1 imod 16 efter gældende regler i vores Struer afdeling. Tilbuddet vil derfor alt andet lige ikke blive udbudt i Struer, hvis regeringsudspillet bliver vedtaget i sin nuværende form.

I Holstebro vil holdgennemsnittet falde fra 21.9 til 14.2 efter de nye regler, men vil med supplement fra Struer være økonomisk muligt at gennemføre.

Det store fald i kursistmængden vil lukke både AVU, HF, FVU og OBU i Struer, da undervisningsstedet ikke kan eksistere uden AVU. Dette er den konkrete, lokale konsekvens, men regnestykket vil se lige sådan ud mange andre steder, og udspillet risikerer dermed væsentligt at indsnævre uddannelsesudbuddet særligt i yderområder.

Velfungerende unge voksne umyndiggøres og hæmmes

Vi har mange kursister under 25 år, især tosprogede, unge forældre og kursister direkte fra arbejdsmarkedet, der ikke har problemer udover manglende adgangsgrundlag til erhvervsuddannelserne. Disse kursister passer meget godt sammen med de andre målrettede kursister over 24 år – i et rigtigt voksenmiljø og ikke sammen med 16-årige, direkte fra folkeskolen.

En ændring af regeringens forslag i forhold til ovenstående gruppe, kan sikre kursister nok, så Struer afdelingen ikke er lukningstruet.

En adgang til VUC vil, for denne gruppe, endvidere medføre mulighed for at vælge HF enkeltfag sammen med AVU – altså muligheden for blive så dygtige som muligt, samt sikre undervisning i de enkelte fag på rette niveau. Fx matematik på 9. klasse, samtidig med dansk på 10. klasse.

En anden model kan være at lave en uddannelsesparathedsvurdering af kursister over 18 år. Hvis de har behov for ekstra støtte i forbindelse med studiet, skal de på Forberedende Grunduddannelse FGU.

Integrationen af de tosprogede kompromitteres

En yderligere problemstilling er, at den voksende gruppe af tosprogede, kommer til at udgøre ca. 85% af AVU kursisterne, hvilket ikke er hensigtsmæssigt i en integrationssammenhæng.

Færdig med FGU og hvad så?

Hvis en kursist bliver færdig med FGU som 22-årig og dermed har opbrugt de 2 år på FGU, men mangler et E niveau i dansk og matematik for at klare overgangskravene til hovedforløbet i EUD, så bør kursisten kunne gå på VUC, da kursisten jo ellers ikke kan tage erhvervsuddannelsen.

Løsningerne kan findes i det eksisterende system

I regeringsudspillet bruges 3 konkrete (fiktive) kursister til at illustrere, hvordan FGU giver mulighed for en differentieret og målrettet indsats med udgangspunkt i den enkelte. Dette er en god og relevant tilgang – men vi mener ikke, at det er nødvendigt at opbygge et helt nyt system til dette, da de 3 cases lige så godt kunne udspille sig i det eksisterende system.

En løsning af disse udfordringer behøver altså ikke afhænge af en ny selvstændig institution, da det allerede fungerende samarbejde mellem institutionerne kombineret med ændringer i regelgrundlaget kan sikre samme resultat.

Følgende udfordrer i dag et sådant samarbejde;

  • Regelgrundlaget for samarbejde mellem produktionsskolerne og VUC, hvor der er en økonomisk udfordring, både med taxameter og elevydelsen.
  • En mulighed for kassetænkning i kommunerne og manglende brug af det ordinære kompetencegivende system.
  • Den manglende udbredelse af støttemuligheder til alle i gruppen.

Vi foreslår således, at ovenstående udfordringer løses, så der banes vej for, at de gode tanker og intentioner i udspillet kan udfoldes i det eksisterende system, hvor værdifuld erfaring og viden er opbygget gennem årevis.

Hvis dette ikke er muligt, vil jeg foreslå, at FGU bliver indfaset over en årrække med start 1. januar 2020.

FGU skal starte med at omhandle unge, der fylder 18 år inden den 1. januar 2019. Dette rykkes så med et år af gangen, så det fx den 1. januar 2023 omhandler alle unge, der fylder 21 år osv.

Dette vil sikre en ordentlig proces og gøre, at problemerne med målrettede kursister i FGU ikke bliver et stort problem, da kursisterne jo så løbende kan starte på deres erhvervsuddannelse.

Et andet overgangsproblem gælder de kursister under 25 år, der allerede går på VUC når den nye uddannelse træder i kraft. Det må være naturligt, at de får lov til at gøre deres uddannelse færdig på VUC og ikke skal gennem visitering, evt. flytte til en ny institution eller få nej til at fuldføre uddannelsen.