Forberedende forløb til EUD i Slagelse – Vi tager altid udgangspunkt i de unges behov

Redaktionens interview med direktør Mikael ­Kaas-Andersen, Selandia i Slagelse og ­forstander Jørgen Kay, VUC Vestsjælland Syd

Flere unge skal gennemføre en erhvervsuddannelse Derfor er det udelukkende de unges behov, der er udgangspunktet for samarbejdet mellem ­Selandia og VUC Vestsjælland Syd. Der er ingen spor af institutionsinteressevaretagelse.

Det er perspektivrigt

Det her interview handler om forberedende forløb til EUD og EUX, som startede i august i år, for det er perspektivrigt, siger begge direktørerne: Mikael Kaas-Andersen fra erhvervsskolen Selandia (en kæmpestor erhvervsskole, der har det hele: EUD tekniske- og merkantile fag, HHX og HTX) og Jørgen Kay fra VUC. Og det må intervieweren medgive efter at have hørt en hæsblæsende redegørelse for planlægning og iværksættelse af de to forberedende forløb og de erfaringer fra et forløb i foråret, som det nuværende bygger meget på.

Forberedende forløb til EUD

Grundlaget er helt konkret selvfølgelig den nye erhvervsskolereforms krav om mindst 2 i matematik og dansk, men vigtigere er den større sammenhæng, der tænkes i, og som starter med samfundets behov for, at der er flere unge, der går i gang med og gennemfører en erhvervsuddannelse og de unges behov for at vælge den for dem rigtige ­uddannelse og for at kunne gennemføre den. ”Alt hvad vi gør er for de unges skyld, vi tænker ikke et øjeblik på at tage hensyn til vores egen uddannelsesinstitution”, siger de flere gange samstemmende. Og det fremgår da også af det følgende, at det ikke er til at finde elementer, der ikke fremmer den koordinering mellem dem, som fremmer målet om, at de unge skal føle, at de med forforløbet er startet på en erhvervsuddannelse, så overgangen til den egentlige EUD bliver så umærkelig som mulig.

Erfaringer fra sidste år

Sidste år gennemførte de to skoler brobygningsforløb, som først og fremmest gav mange erfaringer til det forløb, som startede her i august 2015: Fordi målet klart er, at de unge skal fortsætte på en erhvervsuddannelse, skal det foregå på erhvervsskolen. De skal have mulighed for i trygge rammer at lære uddannelsesmiljøet på den store uddannelsesinstitution at kende, de skal fx være vant til at bruge kantinen og snakke med de andre på skolen. VUCs vejledere skal være i miljøet. Begge institutioner skal levere noget (taxameter, vejledere, lærere). Alle medarbejdergrupper: direktører, mellemledere, vejledere og lærere skal kende hinanden. Derfor deltog man også sammen i UVMs kurser i forbindelse med avu-udviklingsarbejdet. Og man skal blive bedre til at visitere eleverne til forløbet.

De forberedende forløb i år

Planlægningen af dette års forløb startede ved årsskiftet.

Man var enige om, at det ikke skulle være ”to-talskurser”. Det skulle for eleverne være en reel start på et EUD-forløb, som gerne skulle fortsætte med optagelse på et formelt EUD-forløb et halvt år efter – altså til januar for dem, der er startet her til august. Derfor er det et helt uddannelsesforløb på over 30 lektioner med fagene: dansk G, matematik G, engelsk G, vejledning, værksted og understøttende undervisning. Den samlede fagpakke giver mulighed for at arbejde anvendelsesorienteret, så eleverne kan se, hvordan de boglige fag bruges konkret i erhvervsuddannelserne.

Der blev også tilbudt og oprettet et helårshold, der yderligere har fagene: samfundsfag G. og naturvidenskab G.

Lærerne på de almene fag er fortrinsvis VUCs lærere, men det er ikke afgørende, man vælger de mest egnede lærere, og der er vejledere fra både Selandia og VUC. Det er til gengæld afgørende, at de to lærergrupper kender hinanden og samarbejder. VUCs lærere er vant til at komme på Selandia bl.a. i forbindelse med FVU og ordblindeunder­visning.

Samarbejdet gælder alle kategorier fra de øverste ledere til mellemledere, vejledere og lærere, som samarbejder i mange henseender.

Der blev udarbejdet en fælles brochure til ­uddeling til de unge i vejledningshuset, og man ­splejsede fifty-fifty om en heltidscoach, som blev ansat af VUC, og som kom udefra og ikke skulle have en lærerprofil. Selvom der ikke er direkte taxameter til det, opfattes det som en investering i flere kursister på EUD og bedre fastholdelse begge steder.

Eleverne

For at forbedre visiteringen og øge chancerne for, at de efter forløbet påbegynder det rigtige EUD –fagområde, blev de unge, der havde søgt ind på Selandia her i sommer og ikke bestået optagelsesprøven, kontaktet af en VUC vejleder på Selandia, som vejledte dem til et EUD-forberedende forløb, hvis man skønnede, at det var det rigtige i forhold til egnethed og motivation. Spændet mellem de unges forudsætninger er kolossalt, og derfor er det nødvendigt med individuel vejledning.

Det at en ung ikke har bestået dansk og matematik kan skyldes mange forskellige ting: det kan være svage boglige evner, men det kan også skyldes, at de i grundskolen ikke har fået den tilstrækkelige undervisning. Mange folkeskoler har haft den opfattelse, at alle unge kunne klare en erhvervsuddannelse. Men realiteterne er, at unge der ikke havde bestået afgangsprøverne i meget højere grad faldt fra.

Visiteringen førte til 2 EUD-forberedende klasser. Kønsfordelingen er meget lige med et lille overtal af drenge.

Forberedende forløb til EUX

Visiteringen førte til oprettelse af ét EUX-forberedende forløb. Også her er pointen, at de unge skal føle, at de er startet på EUX på Selandia. Målgruppen er unge, som har forladt grundskolen mindst et år før, og som gerne vil starte på EUX. De kan ikke kan komme ind på grundforløbet, som er starten på EUX. Da de skal starte direkte på 2. del, skal de have erhvervet sig 3 c-niveaufag før starten. Det kan de ikke på en erhvervsskole, hvis de skal have SU, så derfor er det en konkret løsning at lade VUC (og deres taxameter) stå for undervisningen i c-niveaufag.

Det er et endnu mere tæt parløb med den formelle erhvervsuddannelse, da eleverne efter jul, skal ind i den eksisterende EUX-klasse og følges med dem i det videre forløb. Også EUX-forforløbet er en hel uddannelse på fuld tid, hvor eleverne ud over de tre c-niveaufag har matematik på FE-niveau,  understøttende undervisning og vejledning.

Sammenfatning

Det forekommer intervieweren, at de to samarbejdende skoler med de forberedende forløb har fundet en model, som på én gang tilbyder de unge med manglende forudsætninger en optimal start på deres erhvervsuddannelse og bruger henholdsvis VUCs og erhvervsskolens kompetencer, hvor de passer bedst. Det bliver spændende at følge ­resultaterne.