Digitale undervisningsmaterialer som gør en forskel

Stig Pedersen

Af Stig Pedersen, projektleder, KVUC

Københavns VUC har igennem mere end 10 år arbejdet målrettet med at udvikle elearningkoncepter rettet mod forskellige typer af undervisning. Parallelt med bestræbelserne på at digitalisere VUC-undervisningen, har vi opbygget en professionel afdeling som arbejder med at udvikle og producere materialer til VUC undervisningen. Afdelingen blev etableret i 2009 med to ansatte men voksede til 6 i forbindelse med et toårigt regional udviklingsprojekt ’Projekt e-læring’, som var et samarbejde mellem 7 gymnasiale uddannelser i Region Hovedstaden.

Målet med Projekt e-læring var primært at udvikle og teste nye digitale forløb til en række stx/hf og avu fag.

I løbet af projektperioden blev der produceret 40 digitale forløb dækkende de væsentligste fag på både stx/hf og avu. (se note 1)

Før og parallelt med Projekt e-læring blev der på KVUC udviklet diverse materialer til forskellige fag bl.a. til fysik, historie, matematik, og engelsk. (se note 2)

Endelig blev der internt på KVUC i samarbejde med skolens avu-lærere udviklet materialer til dansk FED og matematik basis/G. Disse to produktioner kan ses på e-undervisning.net/fag

Beslutningen om at iværksætte et større udviklingsarbejde var (er) ikke kun begrundet i et isoleret ønske om at udvikle konkrete materialer til fagene. Set i et mere overordnet perspektiv var det lige så vigtigt at følge op på den særlige udvikling VUC området i en del år havde været inde i – fx med en stadig voksende fjernundervisning. Gymnasiereformen har bragt nye samarbejdsformer og pædagogisk/didaktiske krav og muligheder til STX og i nogen grad den 2-årige hf.

Men denne udvikling smitter ikke automatisk af på enkeltfagsundervisningen.

De nye materialer er ikke kun til brug i forbindelse med fjernundervisning. Det er mindst lige så vigtigt at se på den almindelig holdundervisning, hvor udviklingen peger i samme retning. Nemlig mod behovet for mere differentiering, individuel tilrettelagt undervisning på alle tidspunkter af døgnet – hvor som helst.

Så hvordan sikres en fortsat kvalitet på VUC’er­ne? Og hvordan videreføres det særlige her, uden at miste fokus på pædagogisk udvikling rettet mod de (unge) voksne?

Hvad har vi lært?

Lærerne har gennemgående været glade for at deltage i udvikling af nye flotte og funktionelle materialer. Men især materialerne fra Projekt e-læring afstedkom en del principielle overvejelser idet de var tænkt som hele forløb, som skulle benyttes mere eller mindre fra start til slut. Det viste sig hurtigt, at det ikke er læreres ønske til digitale læremidler.

Populært sagt ønsker de som helhed at kunne plukke og indlejre (embedde) sammen med øvrigt materiale. Helst så det naturligt glider ind i klassens rum i Fronter eller hvad man nu benytter.

Dernæst lærte vi at adgangen til digitale materialer skal være uden de store forhindringer. Det er selvfølgelig ikke overraskende, men digitale materialer bliver ikke brugt, hvis de ikke er lette at gå til.

Endelig blev det også klart at digitale materialer skal kunne vises på både computer som mobile enheder.

Produktionsfællesskabet

I efteråret 2014 indgik følgende skoler en aftale om udvikling af digitale læringsmaterialer et fælles produktionsfællesskab: Vestegnen HF og VUC – VUF – VUC Storstrøm – VUC Aarhus – Hf og VUC Nordsjælland – VUC Hvidovre/Amager – VUC Roskilde – KVUC.

Produktionsfællesskabet har nu snart eksisteret i et år og i den periode har vi produceret materialer til engelsk B, kemi C, historie B og er i gang med dansk A. I foråret 2016 vil vi primært producere materialer til Kultur- og samfundsfaggruppen.

Hvad er så det nye?

Med erfaringerne fra de forløbne år har vi besluttet at
1. Tilgangen for lærere og kursister skal være hurtig og enkel
2. Materialerne skal være plukbare.

Det betyder i praksis, at materialer ligger på en platform eller offentlig tilgængelig adresse . Men materialerne er ikke søgbare og derfor ”gemte” – ganske som skjulte YouTube videoer.

Vi er i den forbindelse i gang med at udvikle en særlig tilgang, som giver de deltagende skoler en eksklusiv mulighed for at embedde materialerne på særlige skoleadresser. Det er samtidig planen, at oprette en database til objekterne, så det bliver muligt at søge mellem objekterne via en søgeside. Det vil blive muligt at søge efter objekterne ud fra fag, emne, niveau, type med mere. Søgesiden vil kunne embeddes i skolernes egne platform.

Lærere og kursister skal med denne form ikke huske login og password for at få adgang. Det sker enten gennem indlejring eller link. Så let er det!

Lærerne vil kunne sammensætte deres undervisning let og hurtigt. Derfor udvikler vi i dag kun selvstændige plukbare objekter, som kan benyttes uafhængigt af hinanden. Det giver lærerne mulighed for at tilpasse materialet til klassen og den enkelte kursist.

Materialerne produceret i 2015 i produktionsfællesskabet kan ses her https://www.vucdigital.dk

Materialeudvikling som en kreativ proces mellem to fagligheder

Udviklingen af det enkelte materiale er en kreativ proces som primært sker i samarbejdet mellem de deltagende skolers lærere og KVUCs elearning ­team (e-team)

Vi har lavet en konstruktion, hvor de deltagende skoler på skift sender to faglærere (fagredaktører) til udvikling af et fag.

I praksis er det fagredaktørerne som i samarbejdet med e-teamet udvikler det enkelte fag.

For at sikre kvalitet og brugbarhed sender alle deltagende skoler desuden en faglærer, som i mindre omfang følger processen i en kvalitetscirkel. Den kreds af lærere indbydes typisk til workshops to gange, hvor der sparres og diskuteres hvad der specielt mangler i faget. Kvalitetscirkellærerne skal derudover sikre at nye materialer præsenteres hjemme i faggruppen.

Processen sikrer at materialet generelt er repræsentativt for de ønsker skolernes lærere har til faget. Specielt har vi stor fokus på hvad der måtte være af knaster og materialemangler.

Fx besluttede de 8 skolers engelsklærere at de især havde to ønsker til nye digitale produktioner:
– Materialer til den nye digitale skriftlige eksamensform
– Materialer til brug i forbindelse med film­analyser

To områder som af mange VUC engelsklærere ­beskrives som materialemæssigt ikke særligt godt ­belyst.

Økonomi og styring af produktionsfællesskabet

Produktionsfællesskabet er finansieret af de 8 deltagende skoler med udgangspunkt i den enkelte skoles kursisttal (for hf). I 2015 har den samlede pulje været 2,4 million som er brugt til aflønning af deltagende lærere fra de 8 skoler og den nødvendige inddragelse af KVUCs elearning afdeling.

Fælleskabet er organiseret med udgangspunkt i en lokal ledelse på KVUC (ansvar for produktion og administration) og en styregruppe bestående af ledelsesrepræsentanter fra de 8 skoler som øverste beslutningsorgan.

Hvad kan vi tilbyde deltagende skoler?

Deltagelse i produktionsfællesskabet betyder kompetenceudvikling på flere områder.

For og fremmest giver det adgang til nye materialer tilpasset VUC målgruppen. Den økonomiske stramning vil givetvis også smitte af på materialernes funktionalitet og form allerede fra foråret 2016. Først og fremmest vil vi vægte selvrettende opgaver og tilsvarende højt, når der skal prioriteres blandt lærernes ønske om digitale objekter til faget.

Alle deltagende skoler (også nye) vil få fuld adgang til alle produktioner. Og vil desuden få indflydelse på nye produktioner – herunder fag og niveauer. I 2015 har vi kun produceret til hf, men er der ønske om AVU produktioner vil det selvfølgelig også være en mulighed.

Udover det konkrete digitale materiale har selve arbejds- og produktionsprocessen en væsentlig afledt effekt på andre områder. Vi har nu gennem ét år gennemført 4 udviklingsforløb med fagredaktører og kvalitetscirkellærere. Der sker i denne proces en betydningsfuld kompetenceudvikling for de deltagende lærere med øget kendskab både til at kende til helt nye digitale muligheder. Men også til at være en del af en professionel faciliteringsproces med de krav og arbejdsformer det indebærer. Overordnet kan man måske sige at ben­spændet i mødet mellem lærernes faglighed og elearningsteamet på KVUC afstedkommer en anden opfattelse af hvad der er muligt og et større repertoire i forhold til (digital) læring.

Sagt på en anden måde er Produktionsfællesskabet en platform for sparring, efteruddannelse og konceptudvikling for deltagerne.

Produktionsfællesskabets form og aktivitet har indtil nu haft fokus på at producere til 4 hf fag om året. Det behøver ikke nødvendigvis være modellen i fremtiden. Det kan som allerede nævnt overvejes om der også skal medtænkes centrale AVU fag. Ligesom modellen med det snævre faglige fokus på fag kan overvejes. Man kunne fx tænke sig at der i en vis udstrækning blev afsat tid til produktion af det vi har kaldt ’generiske objekter’ på tværs af fag. De generiske objekter giver den enkelte lærer mulighed for selv at lægge (eget) indhold i en skabelon og udgive objektet til fælles brug.

Endelig kan det overvejes om den opsamlede viden skal bruges til at udbyde interne kurser af faglig og procesagtig karakter. Det kunne fx være en workshop om at skrive et godt manuskript til et digital tilrettelagt forløb osv.

Det er vores opfattelse, at et Produktionsfællesskab på tværs kan være en vigtig brik for en fortsat selvstændig udvikling af voksenuddannelsesområdet.

Noter

1 http://publ.e-undervisning.net/side/Oversigt_over_forløb/42/Sider/default.aspx. Brugernavn: kursist. Password: kvuc (med småt)
2 http://elearning.kvuc.dk/