VUC Storstrøms erfaringer med EUD-forberedende undervisningsforløb

Af Niels Henriksen, adm. direktør

Baggrund

Erhvervsuddannelsesreformen sætter blandt andet fokus på de kommende erhvervsuddannelses­elevers almene kundskaber og indfører et karakterkrav for optagelse på 02 i dansk og 02 i mate­matik.

VUC Storstrøm dækker et geografisk stort område med mange erhvervsskoler. På Lolland-Falster findes erhvervsskolen CELF og Social- og sundhedsskolen Nykøbing F. På Sydsjælland er der erhvervsskolerne Zealand Business College og EUC Sjælland samt Social- og sundhedsskolen Sjælland.

VUC Storstrøm indgår på linje med de øvrige VUC’er i Region Sjælland i et tæt samarbejde med alle regionens erhvervsskoler, der er således etableret netværk for øverste ledelse, uddannelseschefer og kursuschefer.

VUC Storstrøm indgår også i tre uddannelsesråd i vores område. Uddannelsesrådene er sammensat af repræsentanter fra uddannelsesinstitu­tioner fra grundlæggende til videregående uddannelse, repræsentanter fra Ungdommens Uddannelsesvejledning og Studievalg Sjælland, samt af ­repræsentanter fra de kommunale jobcentre.
Uddannelsesrådene, herunder specielt kommuner og jobcentre, har VUC Storstrøm været i tæt dialog med om opgaven.

VUC Storstrøm gennemførte som noget af det første sonderende møder med erhvervsskolerne (herunder også SOSU) i vores område, dels for
at afdække det forventede behov og dels for at ­afdække erhvervsskolernes interesse for et samarbejde.

Konklusionen på den megen mødeaktivitet var følgende:
–    Alle erhvervsskoler i vores område er interesserede i at indgå en eller anden form for formaliseret samarbejde om EUD-forberedende forløb med VUC Storstrøm.
–    Kommunerne følger med interesse arbejdet med at udvikle og gennemføre forløbene.
–    VUC Storstrøm udvikler forskellige typer af forløb i samarbejde med erhvervsskolerne, hvoraf nogle afvikles på erhvervsskolerne med inddragelse af erhvervsskolernes lærere, og nogle ­afvikles på VUC Storstrøm.

Efteråret skal benyttes til at skabe et tættere vejledningssamarbejde mellem VUC Storstrøm og erhvervsskolerne.

Hvordan griber vi det an

På flere afdelinger arbejder vi med øget fokus på overgang til EUD efter AVU jfr. Undervisnings­ministeriets forsøgsprogram herom.
Modellen indeholder et øget samarbejde mellem vejledere, lærere og ledelse på VUC Storstrøm og erhvervsskolerne.

Modellen er opbygget på følgende måde

1. Undervisningen foregår på VUC Storstrøms matrikel – et konkret eksempel.
Kommende kursister der i forbindelse med optagelsessamtalen hos vores vejledere gør opmærksom på at de ønsker at anvende deres tid på VUC Storstrøm til at dygtiggøre sig til at komme videre til en erhvervsuddannelse, bliver registreret, så vi er opmærksomme på at støtte dem i at fastholde deres uddannelsesmål.

VUC Storstrøm og CELF’s vejledere og lærere arbejder tæt sammen under uddannelsesforløbet.

Undervisningen bliver gjort praksisnær ved at underviserne taler sammen, så der er en ”rød tråd” mellem den undervisning som praktiseres hos VUC Storstrøm og den undervisning, som kursisterne skal videre til hos CELF.

Der er også indlagt løbende besøg i værkstederne hos CELF, så kursisterne kan opleve hver­dagen på erhvervsskolen. Således knyttes teori og praksis også tættere sammen, og endelig kommer CELF’s vejledere på VUC Storstrøm for at informere om erhvervsuddannelserne – herunder de nye krav.

Der arbejdes med 2-lærerordninger på VUC Storstrøm.

Modellen øger elevernes gennemførsel da de tydeligt kan se og opleve, hvad deres indsats hos VUC Storstrøm kan bruges til, og samtidig har kursisterne mulighed for at opnå e og d niveauer til gavn for deres videre uddannelsesforløb på ­erhvervsskolerne.

2. Undervisningen gennemføres på erhvervsskolen – et konkret eksempel.
Undervisningen er forlagt til erhvervsskolen og kan således indeholde en øget grad af anvendelsesorientering, hvor deltagerne oplever en tættere sammenhæng mellem teoretisk og praktisk undervisning.

På VUC Storstrøms EUD grundpakke er undervisningen tilrettelagt mere praksisorienteret end vi traditionelt ser, og yderligere integreres dansk og matematik i erhvervsskolens værksteder en dag om ugen.

Her kan deltagerne dels få et indblik i hvordan elementer fra dansk og matematik indgår i forskellige jobs, dels stifter de bekendtskab med erhvervsskolernes lærere og miljø. Endelig opnår deltagerne bedre forudsætninger for valg af erhvervsuddannelse, da de når rundt i flere forskel­lige erhvervsuddannelser. Dette har fået en større betydning med indførelsen af max. 3 påbegyndte grundforløb.

Udgangspunkt vedr. indhold i EUD grundpakke:
–    Introducerende undervisning i samarbejde og kommunikation
–    Der er indlagt bevægelse i undervisningen
–    Dansk og matematik G-niveau
–    En del af undervisningen foregår praksisnært både på VUC og på erhvervsskolen.

Udgangspunktet for forløbene er:
–    Elever der er fyldt 18 år
–    Skal opnå 2 i snit i dansk og matematik
–    Erhvervsskolerne/VUC skal vurdere om valget er realistisk

Erhvervsskolerne lægger vægt på følgende:
–    Motiverede elever
–    Afklarede elever / samtale og relevans
–    Studiekompetencer

SU betingelser:
–    Min. 3 kalendermåneders undervisning
–    Min. 23 lektioner om ugen

Deltagere

I foråret 2015 har
–    25 deltagere gennemført et AVU forløb på VUC Storstrøm med særligt sigte på at kvalificere sig til optagelse på en erhvervsuddannelse.
–    38 deltagere gennemført særligt tilrettelagte EUD-forberedende forløb i samarbejde med erhvervsskolerne med henblik på at kvalificere sig til optagelse på en erhvervsuddannelse.

En kursist var ikke i stand til at klare optagelseskravet.

Herudover er der jo alle de øvrige AVU-kursister, hvoraf en stor andel helt givet vil være aspiranter til en erhvervsuddannelse.
Det lyder ikke umiddelbart imponerende; men alle erhvervsskolerne benyttede sig af retten til at optage elever frem til sommerferien efter gammel ordning.

I efteråret har VUC Storstrøm indtil nu etableret følgende
–    100 deltagere følger EUD forberedende undervisningsforløb afviklet på VUC Storstrøms ­matrikel
–    150 deltagere følger EUD forberedende undervisningsforløb tilrettelagt i tæt samarbejde med erhvervsskolerne og afviklet på erhvervsskolernes matrikel
–    25 deltagere følger en særligt tilrettelagt EUX pakke som omfatter dansk c, engelsk c samt samfundsfag c

Vi forventer en EUD-forberedende uddannelses­aktivitet i foråret 2016 på samme niveau. Hertil kommer en række EUD-forberedende forløb for deltagere med fremmedsproget baggrund som gennemføres i samarbejde med SOSU-skolerne og Sprog- og integrationscentrene i VUC Storstrøms område.

VUC Storstrøm har primært positive oplevelser med samarbejdet med erhvervsskolerne. Det er spændende at forene to meget forskellige uddannelseskulturer. Det giver naturligvis nogle udfordringer; men både vejledere, lærere og ledelser lægger alle kræfter i, så vi mestrer efterhånden samarbejdets vanskelige kunst.